Panta Sp. z o.o.
  ul. Warecka 3a, 91-202, Łódź
  tel: 42 6123500, fax: 42 6123581

Polityka prywatności i wykorzystywania plików ,,cookies”

1. Informacje ogólne

Panta Sp. z o.o. przetwarza Państwa dane osobowe zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Zwanego w dalszej części ,,RODO”,

z uwzględeniem poniższych zasad.

2. Definicje

a) Administrator – Panta Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (91-202), ul. Warecka 91-202 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000116206, NIP 7250010782, REGON 470079090,

b) Cookies - dane informatyczne w tym niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem, których użytkownik korzysta ze stron internetowych.

c) Serwis – oznacza sklep internetowy prowadzony przez Administratora.

d) Urządzenie – elektroniczne urządzenie wykorzystywane przez Użytkownika, do uzyskania dostępu do serwisu.

e) Użytkownik – podmiot, na rzecz którego świadczone są usługi drogą elektroniczną zgodnie z ,,Polityką prywatności i wykorzystywania plików cookies” administratora.

I. Przetwarzanie danych osobowych

3.Cel i zakres przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora w następujących celach i zakresie:

a) w celu realizacji zamówienia na dostarczenie próbek i/lub Towarów, przetwarzane są następujące dane:

 • adres e-mail,

 • imię i nazwisko,

 • dane teladresowe,

 • dane dotyczące płatności,

b) w celu świadczenia usług marketingowych w tym wysyłki newslettera drogą elektroniczną, przetwarzane są dane takie jak:

 • imię i nazwisko,

 • adres e-mai,

c) w celu świadczenia usług marketingowych drogą korespondencyjną przetwarzane są dane takie jak:

 • imię i nazwisko,

 • dane adresowe,

d) w celu rozpatrywania odpowiedzi na pytania Klientów przesłane przez formularz kontaktowy zamieszczony na stronie www, przetwarzamy wszystkie dane osobowe w nim zawarte

d) w celu rozpatrywania skarg, wniosków i żądań przetwarzamy dane osobowe zawarte w przesłanych dokumentach, jak również informacje dotyczące ich przedmiotu

e) w celu prowadzenia statystyk dotyczących korzystania ze strony www, zapewnienia bezpieczeństwa informatycznego przetwarzamy dane osobowe dotyczące:

 • aktywności na stronie www i poszczególnych podstronach,

 • historii wyszukiwania,

 • adresie IP,

 • ID urządzenia,

 • używanej przeglądarki internetowej,

 • systemu operacyjnego.

4.Kategorie przetwarzanych danych osobowych

Administrator danych osobowyh przetwarza następujące typy danych:

 • dane kontaktowe,

 • dane dotyczące Zamówień,

 • dane dotyczące świadczenia usług marketingowych,

 • dane dotyczące reklamacji, skarg i wniosków.

5.Dobrowolność udostępnienia danych osobowych

Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne, ale stanowi warunek konieczny do realizacji usług świadczonych przez Administratora danych osbowowych.

6. Okres przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały uzyskane w tym: realizacji

zamówień, działań marketingowych, reklamacji, skarg

i wniosków.

Dane będą przetwarzane nie dłużej niż 10 lat od czasu ostatniego kontaktu z osobą, której te dane dotyczą lub do momentu

wniesienia żądania o ich usunięcie lub wycofania zgody. Dane zostaną usunięte, także w przypadku uzyskania informacji, o ich

nieaktualności lub niedokładności.

7. Odbiorcy danych

Dane osobowe przekazywane są podmiotom świadczącym usługi transportowe (dostawcom usług kurierskich i pocztowych) w

celu realizacji zamówienia oraz organom państwowym. Podmiot świadczący usługi transportowe jest każdorazowo określany w

procesie realizacji zamówienia.

Dane osobowe mogą zostać przekazane organom państwowym w tym: prokuraturze, Policji, Prezesowi Urzędu Ochrody Danych

Osobowych na wniosek o udostępnienie danych.

8. Prawo dostępu do danych osobowych

Osoba, której dane dotyczą ma prawo żądania od Administratora danych osobowych informacji, czy jej dane osobowe są przetwarzane.

W przypadku przetwarzania danych osobowych przez Administratora, osoba której te dane dotyczą ma prawo do uzyskania informacji takich jak:

 • cele przetwarzania danych,

 • typ danych osobowych,

 • informacje o odbiorcah, którym te dane osobowe zostały lub zostaną udostępnione,

 • okres przechowywania danych,

 • prawa przysyługujące na mocy RODO,

 • prawo do uzyskania kopii swoich danych osobowych.

Żądanie dostępu do danych osobowych należy złożyć w formie tradycyjnej na adres siedziby Administratora tj. Panta Sp. z o.o. ul. Warecka 3a. 91-202 Łódź lub w formie elektronicznej na adres e-mail: info@panta.com.pl.

9. Prawo do sprostowania danych osobowych

Osoba, której dotyczą dane ma prawo złożenia żądania sprostowania lub uzupełnienia danych, które uzna za nieprawidłowe lub niepełne.

Żądanie sprostowania danych osobowych należy złożyć w formie tradycyjnej na adres siedziby Administratora tj. Panta Sp. z o.o. ul. Warecka 3a. 91-202 Łódź lub w formie elektronicznej na adres e-mail: info@panta.com.pl.

10.Prawo do usunięcia danych osobowych

Osoba, której dotyczą dane osobowe ma prawo żądania ich usunięcia od Administratora danych w przypadku, gdy:

 • dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane

i przetwarzane,

 • została wycofana zgoda na przetwarzanie danych,

 • dane osobowe były przetwarzanie niezgodnie z RODO.

Żądanie usunięcia danych osobowych należy złożyć w formie tradycyjnej na adres siedziby Administratora tj. PANTA Sp. z o.o. ul. Warecka 3a. 91-202 Łódź lub w formie elektronicznej na adres e-mail: info@panta.com.pl.

11. Prawo do zgłoszenia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych

Osoba, której dane są przetwarzane może zgłosić do Administratora danych osobowych żądanie jego ograniczenia w przypadku, gdy:

 • kwestionuje prawidłowość danych,

 • dane osobowe przestały być niezbędne do celów przetwarzania, ale mogą być istotne w procesie ustalenia lub dochodzenia roszczeń jednej ze stron,

 • sprzeciwia się usunięciu danych, żądając ich ograniczenia mimi, iż przetwarzanie było niezgodne z prawem,

 • wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych - do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu.

Żądanie ograniczenia przetwarzania danych osobowych należy złożyć w formie tradycyjnej na adres siedziby Administratora tj. PANTA Sp. z o.o. ul. Warecka 3a. 91-202 Łódź lub

w formie elektronicznej na adres e-mail: info@panta.com.pl

12. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

Osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych, w tym profilowania w przypadku, gdy:

 • przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, a także gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora lub strony trzeciej,

 • dane osobowe przetwarzane są w celach marketingu bezpośredniego.

Sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych należy złożyć w formie tradycyjnej na adres siedziny Administratora tj. PANTA

Sp. z o.o. ul. Warecka 3a. 91-202 Łódź lub w formie elektronicznej na adres e-mail: info@panta.com.pl.

13. Prawo do cofnięcia zgody

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać w każdej chwili wycofana

Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano przed jej

cofnięciem..

Żądanie wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych należy złożyć w formie tradycyjnej na adres siedziby

Administratora tj. Panta Sp. z o.o. ul. Warecka 3a. 91-202 Łódź lub w formie elektronicznej na adres e-mail: info@panta.com.pl.

14.Prawo do żądania przenoszenia danych osobowych

Osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do żądania od Administratora danych osobowych otrzymania swoich danych w

formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz do przesłania ich innemu administratorowi danych osobowych.

15. Skarga do organu nadzorczego

W przypadku, gdy istnieje obawa, że sposób przetwarzania danych osobowych jest niezgodny z postanowieniami RODO, osoba, której te dane dotyczą ma prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

Organem nadzorczym w rozumieniu RODO jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).

II. Pliki cookies

W celu zapewnienia świadczenia usług na najwyższym poziomie, na stronie internetowej wwww.panta.com.pl stosowane są pliki cookies. Korzystanie z naszego serwisu jest równoznaczne z akceptacją przez użytkowników treści ,,Polityki prywatności i wykorzystywania plików cookies”.

1. Rodzaje wykorzystywanych plików ,,cookies”

Serwis www.panta.com stosuje dwa rodzaje plików cookies sesyjne oraz trwałe.

a) Cookies sesyjne są przechowywane na urządzeniu użytkownika, do momentu zamknięcia sesji w przeglądarce, następnie zostają trwale usunięte.

b) Cookies trwałe to pliki, które są przechowywane na urządzeniu, aż do momentu ich samodzielnego usunięcia.

2. Cele wykorzystywania plików ,,cookies”

Pliki cookies stosowane są przez Administratora w następujących celach:

 • konfiguracji wyglądu strony internetowej,

 • dostosowania zawartości Serwisu do indywidualnych preferencji Użytkownika,

 • zapamiętywania ustawień wybranych przez Użytkownika, w tym w zakresie języka wyświetlania treści na stronie,

 • zapamiętywania historii odwiedzanych stron w serwisie,

 • utrzymywania po zalogowaniu otwartej sesji Użytkownika, co zapobiega konieczności ponawiania logowania na każdej z podstron serwisu,

 • tworzenia anonimowych statystyk umożliwiających ogólną weryfikację liczby wejść do serwisu i na jego poszczególnych podstronach,

 • zapewnienia bezpieczeństwa serwisu.

3. Konfiguracja przechowywania plików ,,cookies” na urządzeniach

Użytkownicy, którzy nie wyrażają zgody na przechowywanie plików ,,cookies” na ich urządzeniach, mogą wyłączyć taką możliwość w ustawieniach swojej przeglądarki. Należy jednak pamiętać, że wyłączenie funkcji przechowywania ,,cookies” na urządzeniu może wiązać się z negatywnym wpływem na funkcjonowanie wszystkich odwiedzanych stron internetowych.

4. Bezpieczeństwo

Pliki cookies stosowane przez panta.com.pl nie pozwalają na przedostanie się do urządzenia użytkownika złośliwego lub niechcianego oprogramowania.