Ogólne warunki sprzedaży i dostaw w Panta Sp. z o.o.

§1

Postanowienia ogólne

1. Ogólne warunki umów sprzedaży i dostaw zawieranych ze spółką Panta Sp. z o.o. z/s w Łodzi, zwane dalej „OWSiD”, określają wzajemne prawa i obowiązki stron wszystkich umów sprzedaży towarów z oferty handlowej Spółki Panta Sp. z o.o. chyba, że postanowienia zawartej umowy wyraźnie wyłączają zastosowanie OWSiD w całości lub w części.

2. W przypadku, gdy w mowa jest o:

a) Kupującym – rozumie się przez to każdy podmiot zawierający ze Sprzedającym umowę sprzedaży towarów z jego oferty handlowej, a w szczególności: osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawy przyznają zdolność prawną, z wyłączeniem konsumentów,

b) Sprzedającym – rozumie się przez to spółkę Panta Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Warecka 3a, 91-202 Łódź, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000116206,

c) towarze – rozumie się przez to rzeczy ruchome będące przedmiotem umowy sprzedaży zawartej pomiędzy Sprzedającym a Kupującym,

d) wadzie jakościowej – rozumie się przez to wadę towaru zmniejszającą jego użyteczność lub wartość, albo nieposiadanie przez towar cech, o których istnieniu Sprzedający zapewnił Kupującego,

e) wadzie transportowej – rozumie się przez to uszkodzenie mechaniczne towaru powstałe podczas transportu na drodze od Sprzedającego do miejsca wskazanego przez Kupującego.

3. OWSiD mają zastosowanie do wszystkich umów sprzedaży określonych w ust. 1 zawieranych po dniu 01.08.2016r.

§2

Zamówienia

1. Zamówienie powinno zawierać następujące elementy:

a) dokładne dane Kupującego, określające zgodnie w danymi rejestrowymi nazwę firmy, dokładny adres siedziby, numer NIP, adres poczty elektronicznej, dokładne dane osoby składającej zamówienie,

b) powołanie się na ewentualną ofertę,

c) wielkość zamówienia,

d) datę złożenia zamówienia,

e) dokładny rodzaj zamawianego towaru z powołaniem się na nazwę handlową lub dostarczoną próbkę, a także wszystkie inne parametry należycie identyfikujące zamawiany towar, takie jak: wymiar, gramatura, grubość itp.,

f) termin, miejsce i warunki wydania towaru,

g) w przypadku, gdy miejsce wydania towaru jest inne niż siedziba Kupującego, Kupujący wskazując to miejsce tym samym oświadcza, iż odbierający towar jest upoważniony przez Kupującego do jego reprezentowania, zarówno w zakresie praw, jak i obowiązków wynikających z tej czynności, a odbierający ponosi odpowiedzialność za przyjęty towar.

2. Zamówienia mogą być składane w następujących formach: pisemnie, za pomocą faksu, wszelkimi elektronicznymi sposobami akceptowanymi przez Sprzedającego.

3.  Wszystkie zamówienia wymagają pisemnego lub ustnego potwierdzenia ich realizacji.

§3

Dostawy

1. Dostawy towaru są zapewniane przez Sprzedającego do miejsc i w terminach ustalonych w złożonych przez Kupującego zamówieniach, potwierdzonych przez Sprzedającego.

2. Sprzedający zapewnia dostawy towarów na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku, gdy Kupujący określi miejsce dostawy poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, strony ustalą odrębne warunki takiej dostawy.

3. Sprzedający ma prawo doliczenia kosztów transportu.

4. Rozładunki towarów w miejscach ich dostarczenia przeprowadzane są na ryzyko Kupującego.

5. W przypadku odbioru osobistego towarów ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru przechodzą na Kupującego w momencie wydania mu towaru w magazynie Sprzedającego.

6. Kupujący za pośrednictwem osoby umocowanej do tego typu czynności ma obowiązek skontrolowania i potwierdzenia pieczątką firmową oraz czytelnym podpisem zgodności dostarczonego towaru z zamówieniem.

7. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dostawy (definitywny, czasowy, częściowy) jeśli wydanie towaru jest niemożliwe lub opóźnione z przyczyn od niego niezależnych. Sprzedający jest zobowiązany do poinformowania Kupującego o trudnościach w dostawie, chyba, że okoliczności uniemożliwiają takie zawiadomienie. Jeśli okres opóźnienie przekracza 45 dni Kupujący ma prawo odstąpić od umowy bez prawa do jakiegokolwiek odszkodowania.

8. Sprzedający zastrzega sobie własność rzeczy sprzedanej, aż do uiszczenia ceny w całości, z tym, że z chwilą wydania towaru na Kupującego przechodzą korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy.

§4

Tolerancje

1. Sprzedający dopuszcza tolerancje na gramaturę, wagę palet, ilość arkuszy, format, grubość itp. sprzedawanego towaru, z zastrzeżeniem, że ich wielkość jest uzależniona od tolerancji stosowanych przez producenta danego rodzaju towaru.

2. Kupujący ma prawo na żądanie otrzymać pełną informację, co do stosowanych tolerancji w odniesieniu do towaru, który jest przedmiotem zamówienia.

§5

Płatności

1. Sprzedający dokonuje sprzedaży towarów na następujących zasadach:

a) przedpłaty (jej wysokość jest każdorazowo ustalana pomiędzy Sprzedającym a Kupującym),

b) płatności gotówkowej w dniu odbioru towaru,

c) kredytu kupieckiego w przypadku, gdy takowy zostanie przyznany Kupującemu.

2. W przypadku jakichkolwiek opóźnień Kupującego w zapłacie, Sprzedający ma prawo:

a)  żądać zapłaty ustawowych odsetek za opóźnienie,

b) ujawnić fakt wystąpienia zaległości za pośrednictwem biura informacji gospodarczej,

c) skierować sprawę na drogę sądową,

d) zlecić dochodzenie roszczeń firmie windykacyjnej.

Powyższe działania mogą być zastosowane jednocześnie.

§6

Reklamacje

1. W przypadku stwierdzenia wady jakościowej, Kupujący ma prawo wniesienia do Sprzedającego reklamacji w terminach określonych treścią Kodeksu cywilnego w zakresie roszczeń z tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru.

2. Podczas przyjęcia towaru Kupujący ma obowiązek sprawdzić czy dostarczony lub odebrany osobiście towar jest zgodny z zawartą umową.

3. W przypadku stwierdzenia wad transportowych, Kupujący jest zobligowany do opisania tych wad w liście przewozowym lub innym dokumencie dostawy w obecności kierowcy, który ma obowiązek zweryfikować pisemnie ustalenia dokonane przez Kupującego. Kupujący ma obowiązek poinformować Sprzedającego o wystąpieniu wady transportowej w terminie nie dłuższym niż 3 dni od daty dostarczenia mu towaru.

4.  W przypadku stwierdzenia przez Kupującego wady jakościowej towaru, Kupujący powinien zgłosić Sprzedającemu wystąpienie tej wady niezwłocznie.

5. W przypadku wady transportowej i wady jakościowej Kupujący zobligowany jest do zabezpieczenia podstawowych danych towaru, którego reklamacja dotyczy, obejmujących:

a) etykiety z opakowania  towaru,

b) próbki reklamowanego towaru,

c) dokumentację fotograficzną uszkodzeń/wad,

d) wszelkie dodatkowe dowody mające związek z występującymi wadami jakościowymi,

e) potencjalne roszczenia Kupującego.

6. W przypadku konieczności uzyskania dodatkowych informacji od Kupującego, Sprzedający może wystąpić do Kupującego o ich udostępnienie, a Kupujący pod groźbą odrzucenia reklamacji ma obowiązek ich udzielić.

7. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru, a także odpowiedzialność odszkodowawcza Sprzedającego względem Kupującego ograniczona jest do wartości sprzedanego towaru.

§7

Zwroty towaru

1. Jakikolwiek zwrot towaru może być dokonany tylko i wyłącznie za pisemną zgodą Sprzedającego.

2. Zwroty mogą nastąpić tylko i wyłącznie w terminie 3 dni od daty wystawienia faktury przez Sprzedającego.

3. Zwroty dotyczą towarów w oryginalnych opakowaniach jednostkowych i są czynione na koszt Kupującego.

4. Korekty faktur wobec Kupującego, uwzględniające zwroty towarowe będą pomniejszane o koszty dostawy towaru poniesione przez Sprzedającego.

§8

Postanowienia końcowe

1. Wszelkie spory wynikające lub związane z wykonywaniem umów sprzedaży zawartych przez Sprzedającego i Kupującego będą rozstrzygane przez sąd powszechny miejscowo właściwy dla siedziby Sprzedającego.

2. Kupujący nie ma prawa do przeniesienia na inny podmiot wierzytelności wynikających z umowy przysługujących mu wobec Sprzedającego.

3. Przejęcie zobowiązań Kupującego wynikających z umowy ze Sprzedającym przez inny podmiot wymaga pisemnej zgody Sprzedającego.

4. Sprzedający ma prawo do przeniesienia na inny podmiot wierzytelności wynikających z umowy przysługujących mu wobec Kupującego. Kupujący wyraża zgodę na przeniesienie wierzytelności, o którym mowa w zdaniu poprzednim.

Obowiązuje od 11.03.2022r.

Do Pobrania                                                                                     

OWSiD